SOLAR PARK POPOVICH /
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПДФ Печат Е-мейл

Във връзка с изискванията на нормативната уредба на 09.04.2011г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка на (ПУП-ПРЗ) за УПИ I от кв. 42, УПИ I от кв.41, УПИ I от кв.32 и УПИ IX от кв.31 за изграждане на соларна електроцентрала, местн. Мезарлъка, землище на с.Попович.

Възложител на Екологичната оценка на ПУП е „Соларен парк Попович” ЕАД, ЕИК  201078178, Пълен пощенски адрес: гр. бул.”Васил Левски” № 31, ет.1, изпълнителен директор: Мариела Трендафилова, Лице за връзка: Мариела Трендафилова, тел 02/9805773.

Основанието за изработване на ПУП е Заповед изх.№ 29/30.07.2010г. на Кмета на община Бяла. Органът, отговорен за одобряването на ПУП е община Бяла.

Органът отговорен за прилагането и финансирането на ПУП е „Соларен парк Попович“ ЕАД.

Основната цел на ПУП-ПРЗ е определяне на допустимите плътност и интензивност на застрояване, начин на застрояване, линии на застрояване, процент на озеленяване. Освен това ПУП предвижда провеждане на две нови улици, с ширина 8.00м., които да подобрят връзката със земеделските земи и горите в северна посока.

Предложеният план отразява основното намерение на инвеститора – да се изгради соларен парк като са определени следните параметри на застрояване:
-    начин на застрояване – свободно;
-    ограничителни линии на застрояване – на 3 м. от всички граници на имота;
-    коефициент на интензивност – 1.0;
-    плътност –60%;
-    озеленяване –30%.
Териториалният обхват на ПУП-ПРЗ възлиза на 1 207.55дка.

Територията, предмет на ПУП попада в обхвата на защитена зона BG0002044 “Камчийска планина” по Директивата за опазване на дивите птици, поради това като неделимо приложение към ЕО е изготвен и доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитената зона, който е на разположение на интересуващите се.

ПУП-ПРЗ и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в офиса на възложителя: гр.София, бул.Васил Левски №31, ет.1, както и в сградата на кметството на с.Попович, всеки работен ден от 9.30 до 17.30 часа.

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ПУП и ЕО е 17.30 часа на 09.05.2011г.

Становища и мнения могат да се депозират на място в офиса на възложителя в София, в сградата на кметство Попович, по факс на номер 02/9805773 или по електронна поща на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Лице за връзка по провеждане на консултациите: Мариела Трендафилова, тел 02/9805773